|  Новини  | Съобщения  |  Електронна борса   |   Обяви  | 


 Клубът
  Адрес
  Правила

 Регион
  Пилоти
  География
  Настаняване
  Полети
  Спортове

 Информация
  Календар
  Бюлетин
  Метерология


 

У С Т А В

на

„СПОРТЕН КЛУБ ЗА МОТОРНО И БЕЗМОТОРНО ЛЕТЕНЕ

ОКОЛЧИЦА”


НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.1. Сдружението осъществява дейността си под наименованието „СПОРТЕН КЛУБ ЗА МОТОРНО И БЕЗМОТОРНО ЛЕТЕНЕ ОКОЛЧИЦА” (накратко наричано по-долу Сдружението)

Наименованието при нужда може да се изписва на латиница.

Чл.2. Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрация, включително БУЛСТАТ номер.Същото притежава и печат, с който се удостоверява валидността на издадените документи.

 

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3 (1) Седалището на Сдружението е гр.Враца ул.”Иванчо Цветков”, 16.

        (2) Адресът на управление и за кореспонденция е гр.Враца ул.”Иванчо Цветков”, 16.

 

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл.4 (1) Основните цели на Сдружението са да популяризира, развива, усъвършенства и повишава безопасността на моторното и безмоторно летене в региона. Да повишава спортното майсторство в изброените по-горе спортове. Да популяризира географския район като уникален за провеждане на спортна и учебно-спортна летателна дейност.

        (2) Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели, очертани в чл.4 (1) са:

 1. да  популяризира практикуваните в клуба спортове като, достъпни  и лесни за усвояваните въздушни спортове в региона и света чрез организира теоретични курсове и семинари демонстрации и др.
 2. да организира мероприятия за повишаване безопасността на полетите сред членовете си.
 3. да организира спортно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност за членовете си.
 4. да организира спортни първенства от всякакъв ранг;
 5. да подпомага участия в спортни първенства от всякакъв ранг;
 6. да съдействува чрез упражняване на този вид въздушни спортове за укрепване на здравето на членовете си, за усъвършенстване на физическите, интелектуалните  и психически качества;
 7. да организира  спортни фестивали и други подобни изяви в региона.
 8. да си сътрудничи със сродни спортни клубове и да организира съвместни спортни и спортно тренировъчни мероприятия популяризиращи целите на сдружението.

        (3) По отношение на летателната дейност Сдружението спазва Закона за гражданското въздухоплаване и под-законовите актове по приложението му.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИДА НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 (1) Сдружението се самоопределя Съгласно Чл.2 от ЗЮЛНЦ като спортно сдружение  с нестопанска цел в обществена полза за популяризиране и практикуване на посочените видове спортове. Регистрира се в гр.Враца съгласно преходните и заключителни разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) –обнародван в ДВ бр.81 от 6 Октомври 2000г.

        (2) Спортния клуб е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със свое имущество.Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Сдружението осъществява дейност  съгласно определените цели, като ще разходва имуществото си за :

 1. обучение на пилоти и организиране на летателната дейност в рамките на сдружението.
 2. организиране на конференции, събрания, спортни прояви и демонстрации;
 3. обмяна на опит със сродни клубове в  страната и чужбина;
 4. подпомага личи и групови изяви в областта на изброените спортове

 

Органи на управление на СДРУЖЕНИЕТО

Чл.7 (1) Върховен орган на Сдружението е Общото Събрание.

         (2) Управителен Орган на Сдружението е Управителния Съвет.

 

КЛОНОВЕ

Чл.8. С решение на Общото Събрание на Сдружението могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на Сдружението.

 Чл.9. За регистрация и дейността на клона се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ и Търговския Закон.

 

 

Правомощия на органите на Сдружението

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.10 (1) Общото Събрание се състои от всички членове на Сдружението.

          (2) Юридическите лица участват в Събранието чрез лицата, които ги представляват.

          (3) Членовете на Сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на Общото Събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

Чл.11. Общото събрание  има следните права:

 1. да изменя и допълва Устава;
 2. да приема други вътрешни актове;
 3. да избира и освобождава Председателя и членовете на Управителния Съвет;
 4. да приема и изключва членове;
 5. да взема решение за откриване  и закриване на клонове;
 6. да взема решение за участие в други организации;
 7. да взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 8. да приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
 9. да приема бюджета на Сдружението;
 10. да взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 11. да приема отчета за дейността на Управителния Съвет;
 12. отменя решения на Управителния Съвет, които противоречат на Закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи  дейността на Сдружението;
 13. да взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от Закона или настоящият Устав.

 

Чл.12. Общото Събрание се свиква на заседание най-малко 1(един) път годишно от Управителния Съвет на Сдружението. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалище на Сдружението.

Чл.13 (1) Инициатива за свикване на Общото Събрание има Управителния Съвет. Всеки един от учредителите вписан в учредителния протокол или Една трета (1/3) от членовете на Сдружението имат право да поискат Управителния Съвет да свика Общото Събрание и ако той не отправи писмена покана в 1(едно) месечен срок от датата на писменото поискване, Събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или натовареното от тях лице.

            (2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото Събрание и по чия инициатива то се свиква.

            (3) Поканата се обнародва в “Държавен Вестник” или се поставя на мястото за поддържане на информация и обявления на сдружението в интернет (страницата  се поддържа от управлението на Сдружението), най-малко един месец преди насрочения ден. Към датата на обнародване на поканата, писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието трябва да са на разположение на адреса на управлението на Сдружението и в интернет, и да се представят на всеки член при поискване.

Чл.14 (1) Общото Събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум се отлага с 1 (един) час по-късно на същото място и при същият дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове  да се явят.

            (2 ) Кворумът се установява от председателстващият Събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

Чл.15 (1) При гласуване всеки член има право на един глас.

          (2) Гласуването е явно или тайно. Събранието само решава по кои въпроси да се гласува явно или тайно.

          (3) Изборът на Председателя и Управителният Съвет на Сдружението винаги става чрез явно гласуване.

          (4)Тайното гласуване се провежда от избрана с явно гласуване, комисия.

          (5) Резултатите от гласуването се обявяват веднага от председателствуващият събранието.

Чл.16. Член на Сдружението нямат право на глас по въпроси, отнасящи се до:

1.него, негов съпруг или роднина по права линия без ограничения;

2.  юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения

Чл.17. Решенията на Общото Събрание се вземат с обикновено мнозинство (50% + 1 един гласа) от присъстващите. Решенията по чл.11(1), т.1 и 7 от настоящият Устав се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 (две трети) от присъстващите.

Чл.18. Общото Събрание не може да взема решения, които не  са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

Чл.19 (1) За всяко заседание от Общото Събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

          (2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмени материали по свикването и провеждането на Общото Събрание се завежда в нарочна книга.

          (3) Всеки член, присъствал на Общото Събрание има право да следи за точното отразяване на  заседанието и взетите на него решения в протокола.

Чл.20. Всеки член, Управителния Съвет на Сдружението или прокурорът могат да сезират съда по регистрация на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на Общото Събрание или съответствието му с настоящият Устав. Това следва да стане в 1(едно) месечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от дата на приемането му.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.21 (1)Управителният съвет е в състав от 3 (трима)  души – Председател и 2 (двама) членове и се избира за срок от 5 (пет) години.

          (2) Членовете на Управителният съвет се избират от Общото Събрание.

Чл.22. Член на Управителният Съвет може да бъде освободен и преди изтичане на 5 (пет) годишния срок, при следните условия:

 1. По собствено желание;

 2. При невъзможност да упражнява функциите си повече от три месеца;

 3. Ако нарушава изискванията на настоящият Устав и Закона;

 4. Не изпълнява решенията на Общото събрание;

 5. Злоупотребява с предоставените му права.

 

Чл.23. Управителния Съвет  има следните правомощия:

 1. Представлява Сдружението при осъществяване на дейността му;

 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото Събрание;

 3. разпорежда се  с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на този Устав;

 4. подготвя и внася в Общото Събрание проект за бюджет;

 5. подготвя и внася в Общото Събрание отчет за дейност на Сдружението;

 6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително тази в обща полза и носи отговорност за това;

 7. определя адреса на Сдружението;

 8. приема правила за работата си;

 9. взема решения по всички въпроси, освен тази които са от компетентността на Общото Събрание на Сдружението.

 

Чл.24. Заседанията на Управителния Съвет се свикват от Председателят, но не по-рядко от веднъж на 3 (три) месеца, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако Председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.

Чл.25 (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината членове на Управителния Съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка или интернет, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

          (2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния Съвет.

Чл.26.  Заседанията се ръководят от Председателя или от един от 2 (двамата) членове.

Чл.27. Управителния Съвет взима решения с мнозинство от присъстващите, а тези по чл.23 т. 3 и 6 от настоящият Устав и чл.14, ал.ІІ от ЗЮЛНЦ – с мнозинство от всички членове.

Чл.28. Всеки един от членовете на Управителния Съвет има правомощия да събира и съхранява всички внесени предложения за дейността на Сдружението и ги предлага за обсъждане на Управителният съвет.

Чл.29. Всеки заинтересуван член на Сдружението може да оспори пред Общото Събрание решение на Управителния Съвет, което е взето в противоречие със Закона, настоящият Устав или предходно решение на Общото Събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването,но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.30. Председателят и членовете на Управителния Съвет отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.31 (1) Общото събрание избира Председател.

          (2) Председателят представлява Сдружението при получаване чрез дарения и спонсорство за формиране на Имуществото на Сдружението и изразходване на движимо, недвижимо имущество.

Чл.32 Председателят на Управителният съвет има следните правомощия :

 1. 1. Събира управителният съвет на заседание ;

 2. Ръководи заседанията на управителният съвет ;

 3. Представлява Сдружението пред всички физически и юридически лица в страната и чужбина, правителствени и не-правителствени международни организации, както и пред институции.

 4. Отговаря за архива и бланките на Сдружението;

 5. Отговаря за печата и кореспонденцията на Сдружението;

 6. Отговаря за съхраняването на протоколите от заседанията на Общото събрание и управителният съвет на Сдружението;

 7. Осигурява на всеки член на Сдружението свободен достъп до архива;

 8. Изпълнява функциите на председателя на Сдружението в негово отсъствие;

 9. Отговаря за общата координация на работата на Управителният съвет.

 10. Отговаря за поддръжка на информация за Сдружението в интернет.

 

 

ПРАВИЛА ОТНОСНО НАЧИНА НА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.33. Председателят представлява Сдружението

 

правилата относно възникването и прекратяването на членството, както и реда за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството;

 

ЧЛЕНСТВО

Чл.34. Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни  физически и юридически лица, които желаят и могат да допринесат за постигане на целите на Сдружението.

Чл.35 (1) Членството в Сдружението е доброволно.

          (2) Кандидатът подава писмена молба до управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящият Устав. Кандидатите- юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на  управителните си органи за членство на Сдружението.

           (3) Управителният Съвет внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на Общото Събрание.Членството се придобива от датата на решението на Общото Събрание.

                                  

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.36. Членовете на Сдружението имат следните права:

-   да участват в управлението на Сдружението;

-   да бъдат информирани за неговата дейност;

-   да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;

-   да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението съгласно разпоредбите на този Устав.

Чл.37 (1) Членовете на Сдружението са длъжни: 

-   да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението;

-   да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му;

-   да разпространяват целите и средствата за издигане на престижа на Сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

-   да внасят в срок гласувания от Общото Събрание членски внос.

Чл.38. Членските права и задължения, с изключение на имуществените са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл.39. Членовете на Сдружението имат право да овластят третото лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и привежда в действие след писмено уведомяване на управителния съвет. В тези случаи те носят  отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

Чл.40. За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящият Устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.41. Членството в Сдружението се прекратява:

 1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до управителния съвет на Сдружението;

 2. с изключването;

 3. с прекратяване на Сдружението;

 4. при отпадане поради не внасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Сдружението;

 

Чл.42 (1) Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Общото Събрание по предложение на Управителния Съвет, когато :

 1.  нарушава предвидените в настоящият Устав права и задължения;

 2. извърши действия, които правят по-нататъшното му членство в Сдружението несъвместимо.

 

Чл.43 (1) Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от Общото Събрани, когато член на Сдружението:

- не е внесъл или е просрочил 6 (шест)  последователни вноски по членския си внос.

           (2) Горните обстоятелства се констатират от  Управителния Съвет по документите на Сдружението, който докладва отпадането на Общото Събрание и го отразява в документацията на Сдружението.

Чл.44. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане направените имуществени вноски. Прекратилия членството си член на Сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

 

 

срока, за който е учредено сдружението

Чл.45. Сдружението не е ограничено със срок.

 

реда за определяне на размера и начина на внасяне на имуществените вноски;

 

И М У Щ Е С Т В О

 

Чл.46. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от Закона.

Чл.47 (1) Източниците на средства на Сдружението са имуществените вноски на членовете, дарения от физически и юридически лица и спонсорство и по други законни начини, които не противоречат на целите на Сдружението.

          (2) Имуществото му се управлява от Управителния Съвет, съгласно настоящият Устав и законите на страната

          (3)  Направените разпореждания с имущество в полза на Сдружението са неоттегляеми и не подлежат на връщане след отчуждителният акт на дарителя.

          (4) Прехвърлянето на право на собственост върху недвижим имот както и върху вещни права за нуждите на Сдружението става в предписаната от закона форма.

          (5) Прехвърлянето на парични средства за Сдружението в левове или валутни средства на движими вещи или оборудване става по обичайния ред в предписаната от Закона форма.

Чл.48. Имуществените  вноски на членовете на Сдружението се определят по вид и размер от Общото Събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.

Чл.49. Всички членове на Сдружението дължат месечен членски внос в размер гласуван от Общото Събрание, платим до 10-то число на следващият месец.

Чл.50 (1) Сдружението може безвъзмездно  да разходва имуществото  и да осъществява дейността, насочена за реализиране на целите определени в настоящият Устав и ЗЮЛНЦ.

          (2) За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение, взето от Общото Събрание с квалифицирано мнозинство 2/3 (две трети) от всички членове, когато е в полза на :

 1. лица от състава на Управителния Съвет и техните съпрузи, роднините им по права линия- без ограничения, по съребрена линя- до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително;

 2. лица, били в състава на Управителния Съвет до 2 (две) години преди датата на вземане на решение;

 3. юридически лица, финансирали организацията до 3(три) години преди датата на взимане на решение;

 4. юридически лица, в които посочените лица в т.1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

 

       (3) Сдружението подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите възможности съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър съгласно чл.41, ал.ІІ от ЗЮЛНЦ

       (4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал.(2), както и с юридически лица,  в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

 

ЕЖЕГОДЕН   КОНТРОЛ

Чл.51 (1) В срок до 1 март на всяка година Управителния Съвет съставя годишен счетоводен отчет и го предоставя за заверка на лицензиран експерт-счетоводител, определен от Общото Събрание.

          (2) В същият срок се изготвя и доклад за дейността на Сдружението, който трябва  да съдържа  данни относно:

 1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на Сдружението и постигнатите резултати;

 2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

 3. финансовия резултата

          

           (3) В срок до 31 май на всяка година Управителния Съвет заявява за вписване в централния регистър  доклада си, заверен годишен отчет по преходната алинея и други предвидени в чл.46, ал.ІІ от ЗЮЛНЦ документи.

 

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.52. Общото Събрание и Управителния Съвет на Сдружението водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протокола, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

 

. начина на разпределение на останалото имущество след удовлетворяването на кредиторите

                       

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.53. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.54. Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото Събрание;

 2. по решение на Окръжния Съд по седалището в случаите на чл.13, ал.І т.3 от ЗЮЛНЦ

 

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.55 (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския Закон.

            (2) Ликвидация се извършва от Управителния Съвет, а в случаите на чл.13, ал.ІІ и чл.14, ал.ІІІ от ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от Окръжния Съд по седалището.

            (3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно- чрез осребряване първо на движимо и едва след това на недвижимото имущество на Сдружението. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имущество на лицата по чл.43, ал.ІІ от ЗЮЛНЦ.

Чл..56. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва общественополезна дейност със същата или близка на Сдружението нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по седалището на прекратеното Сдружение.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл..57(1) За неуредените въпроси от настоящият Устав се прилагат разпоредбите на действуващото към съответния момент Законодателство.

 


Ще генерирате EMail с въпрос или отзив до WebMaster на този сайт. EMail за контакт с Webmaster или на GSM:+359 887469554.